V CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE VIGO - GALICIA"

(Edición Tamás Vásáry)

Do 24 ao 28 de Agosto do 2021

Venda de entradas aquí

 • CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
  "CIDADE DE VIGO"

Bases

BASES DO V CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIUDAD DE VIGO - GALICIA"

(Edición Tamás Vásáry)

 

 1. A Asociación de Música Clásica de Galicia (AMCG) organiza o V Concurso Internacional de Piano "Cidade de Vigo", que se celebrará do 25 ao 28 de agosto do 2021 (Concerto Inaugural o dia 24)

 2. Os concursantes deberán estar presentes na presentación e no sorteo, que será público. Se non poden presentarse ao sorteo, deberán enviar á nosa organización unha declaración xurada ou xustificada, explicando os motivos e a organización decidirá se é posible.

A orde de actuación dos concursantes manterase en roldas posteriores. O calendario do concurso será o seguinte:

 • Do 24 de junio ao 31 de julio: inscrición e primeira fase de preselección.

 • Do 1 ao 5 de agosto: deliberacións do xurado de preselección.

 • Do 6 ao 7 de agosto: Comunicación dos participantes seleccionados.

 • Do 7 ao 10 de febreiro: período para realizar o pago.

 • 24 de agosto ás 20:00: cerimonia de apertura e concerto inaugural.

 • 25 de agosto ás 9:00: Recepción dos participantes e sorteo.

 • 25 de agosto dende ás 12.00; dende às 17.00: Primeira rolda.

 • 26 de agosto dende ás 12.00; dende às 17.00: Primeira rolda.

 • 27 de agosto dende ás 11.00; dende às 16.00: Semifinal.

 • 28 de Outubro ás 17:00 horas: Final, deliberación do xurado e entrega de premios.

 1. Poderán participar no concurso pianistas de calquera nacionalidade, SEN LÍMITE de idade.

 2. Para participar no noso concurso, os candidatos deben rexistrarse a través do noso sitio web (formulario de prescrición) e achegar a súa biografía en inglés (en formato PDF), unha foto e unha gravación de vídeo de piano de só un máximo de 15 minutos, a través dun único enlace de vídeo de YouTube (coa mellor calidade posible). O programa da devandita gravación será de libre elección. O prazo para a prescrición remata o 31 de julio de 2021 ás 11.59 horas (hora española). Ao inscribirse, o concursante debe recibir un correo electrónico de confirmación automática e na súa pantalla, unha vez que entregue o formulario, deberá aparecer a seguinte frase: "Grazas, a túa entrega foi recibida". Se non recibe este correo electrónico, deberá de poñerse en contacto coa organización no seguinte correo electrónico: info@vigopianocompetition.com

O xurado das probas de preselección estará composto por profesionais cunha recoñecida traxectoria: 

 1. A cota de prescrición para participar na primeira fase do concurso (preselección con gravación de vídeo) será gratuíta. O prazo para inscribirse remata o 24 de junio e deberase cubrir o formulario de inscrición a través do noso sitio web: www.concursopianovigo.com Do 6 ao 7 de agosto de 2021, notificaráselles a aqueles que sexan finalmente seleccionados para participar no concurso en Vigo, que deberán aboar o importe restante do importe de inscrición ata completar o total, a cal comunicarase no devandito correo electrónico. A transferencia farase co seguinte número de conta, especificando o seu nome xunto coa transferencia: Asociación de Música Clásica de Galicia: Banco: NCG / IBAN ES25 2080 5058 9830 4003 4453 / SWIFT-BIC: CAGLESMMXXX. Tamén podes realizar o pago a través desta conta PayPal: amcg@musicaclasicagalicia.com.  

No caso de que algún dos seleccionados non efectúe o pago (ata o 9 de agosto), comunicaráselle ao seguinte participante da lista de reservas. Unha vez completado, o importe da inscrición non será reembolsado en ningún caso. Asimesmo, en caso de que por causa de forza maior o concurso se posponga a outras datas, o importe tampouco será reembolsado.

 1. O xurado do concurso en Vigo estará composto por membros de recoñecida traxectoria:  As súas decisións publicaranse na web www.vigopianocompetition.com. O xurado non está obrigado a conceder todos os premios e as súas decisións serán definitivas. Os premios estarán suxeitos ás correspondentes retencións segundo a lexislación vixente.

 2. O concurso poderá gravar e retransmitir todas as probas do concurso e exercer os dereitos de gravación.

 3. En caso de erro de tradución nas normas, o regulamento español tomarase como oficial.

 4. O Comité Organizador poderá resolver ou determinar todas as situacións non contempladas nas presentes normas.

 5. Algúns dos premios poderían ser compartidos e o xurado non está obrigado a conceder todos os premios, sendo as súas decisións inapelables. Asimesmo, só poderán ser premiados os participantes que como mínimo alcancen un 8 de nota media ao dividir a suma das calificacións de todos os membros do xurado entre o número de membros polo que estea composto. Con respeito aos concertos derivados do primeiro premio, a organización non se fará responsable das cancelacións que puideran surdir por parte dos organizadores dos mesmos, no caso de que as houberaA inscrición implica a aceptación completa das normas do concurso.

 6. O Concurso constará de Fase de preselección, Primeira Xornada, Semifinal e Final.

 7. Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal (LOPD). Os datos persoais (incluídas fotografías, documentos de identidade e imaxes) que envíen os concursantes, serán incorporados a un ficheiro propiedade da Asociación de Música Clásica de Galicia, sendo empregados unicamente con fins da actividade da Asociación. Segundo a LOPD, poderanse exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, escribindo un correo electrónico á Asociación de Música Clásica de Galicia a, amcg@musicaclasicagalicia.com ou asociacionmusicaclasica@gmail.com.

 8. DETALLES RELATIVOS AO PROGRAMA, A RECORDACIÓN DE YOUTUBE E AS DIFERENTES FASES DO CONCURSO

 • Non se permitirá a interpretación de composicións propias.

 • Permitirase a interpretación de movementos soltos. 

 • Todas as obras serán interpretadas de memoria, agás a obra do compositor galego Rogelio Groba (non obrigatorio), que tamén se pode interpretar con partitura.

 • Os participantes tamén deberán proporcionar 3 copias de partituras de autores descoñecidos ou contemporáneos. En caso de non aportalas, poderían ser descualificados.

 • O programa é de libre elección e ningunha obra é obrigatoria, sendo opcional a interpretación das obras necesarias para optar aos premios de mellor intérprete dun compositor español, mellor intérprete dunha muller compositora, e mellor intérprete dun compositor galego e mellor intérprete dunha obra de Bach.

 • Para poder optar ao premio Bach, hai que interpretar as obras orixinais do compositor e non transcricións.

 • Non se permite a repetición dunha mesma obra durante as diferentes roldas do concurso (coa excepción das obras do vídeo de pre-selección).

 • A actuación dos concursantes non se cortará durante ningunha fase do concurso, salvo que superen o tempo máximo permitido.

 • número máximo de participantes seleccionados para participar no concurso será decidido pola comisión artística.

 • Ningún membro do xurado de selección previa ou xurado principal poderá votar polos seus alumnos, amigos ou "inimigos" se fora o caso.

 • Con respecto a las diferentes fases del concurso, no estará permitido exceder os tempos permitidos en cada rolda, xa que podería dar lugar á descualificación do participante ou ben a que a súa interpretación sexa interrumpida.

 • Durante as roldas do concurso, e soamente se o equipo do concurso non puidera resolver algunha dúbida,  será posible que os participantes lle pregunten ao noso director artístico Pablo Galdo.

 • Os participantes deben de estar presentes no sorteo que se celebrará o día 25 de agosto del 2021 en el Auditorio Martín Códax ás 9.00 da mañá. Los participantes levarán consigo o seu DNI e pasaporte. 

 • Todos os participantes poderán probar o piano del concurso, antes da súa interpretación.

 • Os premiados ou Mencións de Honra terán la obriga de recoller seus premios persoalmente na cerimonia de clausura y entrega de premios. Tamén, deben de permanecer para as fotos oficiais que a organización decida e estarán presentes nas  entrevistas e fotos da prensa, antes e despois da final. Se non fora así, lle será revocado dito premio. Así mesmo, o participante que gañe o primeiro premio, deberá dar todos os concertos derivados da xira que corresponde por gañar dito premio.

 • Todos os participantes do noso concurso, así como los gañadores de premios ou Mencións de Honor, no caso de mencionar aos membros do xurado do noso concurso nas redes sociais, medios dixitais e físicos (revistas, prensa…etc), deben de facer mención de todos e cada un deles. No caso contrario, podería revocarse a súa participación no concurso o revocarse calquera premio que lles fora outorgado.

 • ACTO INAUGURAL, que inclúe a presentación dos membros do xurado así como o concerto dalgúns dos gañadores da anterior edición, será el día 24 de agosto ás 20.30. Todos os participantes terán acceso gratuíto a este concerto, así como a todas las roldas do concurso, incluída a Final.

 • GRAVACIÓN DE YOUTUBE:

 • Só debe enviarse 1 ligazón de YouTube e debe ser de vídeo (non só de audio).

 • Non é necesario facer unha gravación exclusivamente para o concurso, pode enviarse unha gravación que xa se fixera antes.

 • No título ou información do vídeo de YouTube deberá aparecer o nome das pezas interpretadas polo participante.

 • Na gravación de YouTube pode presentarse un ou varios traballos realizados en datas diferentes, pero de piano só.

 • Pódense enviar movementos soltos.

 • programa presentado na gravación de YouTube tamén se pode interpretar durante calquera fase do concurso.

 • Recoméndase que a gravación sexa de boa calidade. Tamén están permitidas as gravacións en directo.

 • Non se admiten recortes nin edicións de vídeo que se pretenden corrixir erros.

 • Non será válida a inscrición dos participantes que presenten unha gravación que exceda o tempo máximo requirido na fase de preselección (15 minutos). Nese caso, a organización non estará obrigada a informar ao concursante.

 

 1. Está totalmente prohibido falar ou manter contacto cos membros do xurado. Soamente se poderá falar co o director artístico e membro do xurado Pablo Galdo en caso de dúbidas no relativo ao programa, que non puidera resolver o equipo organizativo do concurso.

 2. Antes do concurso estarán permitidas as clases esporádicas, con calqueira dos membros do xurado. Sen embargo, nos se permitirá o contacto con ningún dos membros do xurado nin por redes sociais, nin correo electrónico, teléfono...etc, antes do concurso. Este feito podería ser motivo de exclusión.

 3. As faltas graves de respeito á organización ou a calqueira dos seus membros, así como romper algunha das regras das presentes bases, poderían ser motivo de exclusión

 4. En caso de que alguno de los miembros del jurado finalmente no pudiera estar presente, la organización podría sustituirlo por otro miembro de reconocido prestigio. Ello no implicará en ningún caso la devolución del importe de la inscripción.
 5. Se por calqueira razón o concurso tivera que pospoñerse a novas datas, tanto as bases como os premios poderían sufrir modificacións, por causas externas á organización. Asimesmo, se por causas de forza maior o concurso tivera que posporse, a organización non será responsable polos gastos nos que calqueira concursante incurrira previamente.
 6. Se por causas de forza maior o causas xustificadas a organización decidira que o concurso debera adoitar o formato online, os concursantes deben de adaptarse ao mesmo, non sendo reembolsables en ningún caso os gastos da inscrición.
 7. Os concursantes menores de idade deben enviar unha autorización asinada e dixitalizada do pai, nai ou titor, asumindo calquera responsabilidade derivada da súa participación nela.

 8. Disporanse de varias aulas para o estudo dos participantes a partir do 25 de agosto,  primeiro día do concurso. 

 9. Hai un hotel que terá un prezo especial para os participantes inscritos no concurso. 45 euros por persoa nunha habitación individual e 33 euros por persoa nunha habitación dobre compartida con outro concursante (66 euros a habitación dobre total), ambos os prezos con almorzo incluído. Os interesados en facer unha reserva deben enviar un correo electrónico a reservas@hotel3luces.com e dicir que son participantes do noso concurso.

 10. Para chegar a Vigo, hai 4 aeroportos internacionais preto: Vigo, Santiago de Compostela, Porto e A Coruña. Outra posible combinación sería chegar a Madrid ou Barcelona, ​​e levar outro voo a un dos 4 aeroportos antes mencionados. Para chegar a Vigo dende calquera aeroporto hai varias combinacións de autobuses, trens ou incluso aplicacións como Blablacar ou Amovens.

 11. O piano oficial do concurso será un gran cola Shigeru kawai, de gran calidade 

PROGRAMA

Rolda previa á selección: gravación en vídeo de alomenos 2 obras de libre elección, cunha duración máxima de 15 minutos

Primeira rolda: Actuación dun máximo de 10 minutos, consistente nunha ou varias obras de libre elección.

Semifinal: (máximo 20 participantes): actuación dunha duración máxima de 15 minutos, consistente nunha ou varias obras de libre elección.

Final: (5 participantes) Recital de aproximadamente 30 minutos, consistente nunha ou varias obras de libre elección.

Unha vez enviado o programa, só se poderán facer variacións ata o 5 de agosto de 2021.

PREMIOS
 
O xurado poderá conceder os seguintes premios:
 
PRIMEIRO PREMIO "AIE": 3.400 € , diploma, e XIRA DE CONCERTOS POR ESPAÑA
 • 2500 euros
 • Xira de concertos
 • 900 euros para participar no Festival de Piano de Costa Rica
SEGUNDO PREMIO “DOS ACORDES”: 2750 € e diploma, distribuído do seguinte xeito:
 • 2000 euros
 • 750 euros para participar no Festival de Piano de Costa Rica
TERCEIRO PREMIO "JUAN MONTES": 1500 €, produción de vídeo e diploma, distribuídos do seguinte xeito
 • 1000 euros
 • 500 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 
PREMIO "ROSA SABATER": AO MELLOR PIANISTA ESPAÑOL: 550 € e diploma.
 • 200 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
PREMIO "PEPITO ARRIOLA": AO MELLOR PIANISTA DE GALLEGO: 550 € e diploma.
 • 200 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
PREMIO "CRISÓSTOMO ARRIAGA": O MELLOR CONCURSO MENOR DE 20 ANOS: 550 € e diploma.
 • 200 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
PREMIO ESPECIAL DA PÚBLICA "MARTÍN CÓDAX" AO PARTICIPANTE MAIS VOTADO
 • Diploma
PREMIO “BACH”: Ó MELLOR INTERPRETADOR DUN TRABALLO DE J.S. BACH: 550 € e diploma.
 • 200 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
PREMIO "MARCIAL DEL ADALID": AO MELLOR INTERPRETedor DUN TRABALLO DUN COMPOSITOR ESPAÑOL: 350 euros e diploma
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 
PREMIO "ANDRÉS GAOS": Ó MELLOR INTERPRETADOR DUN TRABALLO DE UN COMPOSENTE GALLEGO. (NESTA EDICIÓN DE ROGELIO GROBA) 550 euros e diploma / O traballo pódese escoitar no seguinte enlace: faga clic aquí. Tamén pode descargalo en PDF: Descargar Obra (TRABALLO NON OBLIGATORIO). 
 • 200 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 • Un encontro co compositor Rogelio Groba
PREMIO “ROSALÍA DE CASTRO”: NO MELLOR INTERPRETADOR DE TRABALLO DUNHA MULLER COMPOSTA. 550 euros e diploma
 • 200 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
MÁXIMO DE 5 HONORAS MENTIÓNS: PARA OS PARTICIPANTES QUE O XURADO CONSIDERA QUE TEN ESPECIALMENTE DESTACADO E NON PASARON Á SEMIFINAL
 • Diploma de honra
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica
 
PREMIO AOS SEMIFINALISTAS: A TODOS OS PARTICIPANTES QUE PASAN Á SEMIFINAL. 350 euros
 • 350 euros para participar no Festival Internacional de Costa Rica

 

 

 


 1. Facebook
   
  Twitter

 

(AMCG) Asociación Música Clásica Galicia - Teléfono de información +34 651109095 - info@vigopianocompetition.comamcg@musicaclasicagalicia.com

 

Programas

>>Acceso al Formulario de Inscripción

Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”

A Asociación de Música Clásica de Galicia (AMCG) organiza o Concurso Internacional de Piano “Cidade de Vigo”.

Lugares de celebración:

Rúa de Manuel Olivié, 23, 36203 Vigo, Pontevedra

+34 651 109 095
info@vigopianocompetition.com